شماره ركورد :
64326
پديد آور :
رستمي، محمد جواد
عنوان :
فرهنگ اسپانيائي- فارسي: لغات و اصطلاحات روز مره متداول
عنوان به زبان ديگر :
عنوان به اسپانيايي: Diccionario Espanol Persa
شرح پديد آور :
ترجمه و تاليف محمد جواد رستمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
389 ص
موضوع :
زبان اسپانيايي- واژه نامه ها- فارسي
ردة اصلي :
463
رده فرعي :
/فا
شمارة كاتر :
ر493ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
f.rezvani^d2003/07/16 09:33:42 , khodaei^d2003/10/19 15:01:32
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت