شماره ركورد :
64122
پديد آور :
كوهستاني نژاد، مسعود، 1342 -
عنوان :
چالش مذهب و مدرنيسم در ايران
شرح پديد آور :
مسعود كوهستاني نژاد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
ج
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
مندرجات :
ج.1. سير انديشه سياسي و مذهبي در ايران نيمه اول قرن بيستم.-ج.2. اتحاديه ها، جمعيت ها و انجمن هاي مذهبي ، سياسي نيمه اول قرن بيستم
موضوع :
ولايت فقيه , رهبري(اسلام) , وحدت اسلامي- تاريخ , اسلام و دولت
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
ك863چ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
f.rezvani^d2003/07/06 13:37:45 , rezvani^d2007/05/21 16:47:09 , s.hovsepian^d2008/02/09 11:51:22
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت