شماره ركورد :
64043
پديد آور :
دهقان، اكبر، 1345
عنوان :
يكصد و پنجاه موضوع از قرآن كريم: ويژه مبلغان
شرح پديد آور :
مولف اكبر دهقان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377
مشخصات ظاهري :
330 ص
يادداشت :
چاپ چهارم: 1379
موضوع :
قرآن- فهرست مطالب
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/12
شمارة كاتر :
د852ي
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2003/07/01 08:51:06 , rezvani^d2004/08/25 15:51:20 , norouzi^d2004/09/07 13:11:47
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت