شماره ركورد :
63949
پديد آور :
سپانلو، محمد علي، 1319-
عنوان :
فيروزه در غبار: كارنامهء محمد علي سپانلو
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377
مشخصات ظاهري :
616ص
فروست :
شعر امروز
موضوع :
شعر فارسي- قرن 14
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
س296ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2003/06/23 15:36:36 , fazel^d2003/06/25 08:37:21
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت