شماره ركورد :
6289
پديد آور :
صادقي، ايرج
عنوان :
آموزش و سنجش گرامر زبان انگليسي: شرح كليه مباحث گرامر ... به انضمام تمرينهاي مختلف و نمونه هايي از آزمون دانشگاهها
شرح پديد آور :
ايرج صادقي
ويرايش :
[ويرايش 2]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1368
مشخصات ظاهري :
564 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 564
موضوع :
زبان انگليسي -- دستور
شناسه هاي افزوده :
^cعنوان: گرامر زبان انگليسي
ردة اصلي :
425
شمارة كاتر :
ص196آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت