شماره ركورد :
62785
پديد آور :
نچراك، مصطفي
عنوان :
بررسي ارتباط بين وضعيت تحصيلي باوضعيت تغذيه اي دانش آموزان عقب مانده ذهني شهر تهران
شرح پديد آور :
مجري مصطفي نچراك
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
61 ص.: مصور، جدول، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 56-61
موضوع :
كودكان عقب مانده- آموزش و پرورش- تاثيرتغذيه , كودكان عقب مانده- ايران- تحقيق
ردة اصلي :
613
رده فرعي :
/2087
شمارة كاتر :
ن347ب
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
f.rezvani^d2003/02/17 15:34:36 , f.rezvani^d2003/02/22 10:06:11
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت