شماره ركورد :
62312
پديد آور :
نرودا، پابلو
عنوان :
ناآرام در آرامش
شرح پديد آور :
پابلو نرودا
مترجم :
ترجمة اصغر مهدي زادگان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
87 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 87
موضوع :
شعر شيليايي- قرن 20 , نرودا، پابلو، 1904- 1973
شناسه هاي افزوده :
مهدي زادگان، اصغر، 1332- ، مترجم
ردة اصلي :
861
رده فرعي :
/64
شمارة كاتر :
ن394ن
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2002/12/18 09:55:56 , faraz^d2003/02/17 08:59:32
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت