شماره ركورد :
6189
پديد آور :
شمس، بيژن، 1310 -
عنوان :
جبر و آناليز
شرح پديد آور :
تاليف بيژن شمس
مترجم :
كيخسرو فرخ زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1347 -
مشخصات ظاهري :
ج.: جدول، نمودار
فروست :
انتشارات موسسه عالي حسابداري 22
موضوع :
جبر , آناليز رياضي
شناسه هاي افزوده :
فرخ زاده، كيخسرو
ردة اصلي :
512
شمارة كاتر :
ش641ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رجايي^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت