شماره ركورد :
61803
پديد آور :
ميرزايي، حسين
عنوان :
جلا ل اهل قلم( زندگي ، آثار و انديشه جلال آل احمد
شرح پديد آور :
حسين ميرزائي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
333ص
يادداشت :
پشت جلد به انكليسي: the writer jalal the life, works, and ideas of jalal al ahmad
كتابنامه :
كتابنامه: ص .[327]- 333؛همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
آل احمد، جلا ل،1302-1348- نقد و تفسير
ردة اصلي :
8فا3
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
آ698/س
تاريخ :
م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
alipour^d2002/11/23 08:35:28 , s.hovsepian^d2004/04/17 14:45:02 , s.hovsepian^d2005/02/12 14:37:56 , s.hovsepian^d2006/03/07 08:30:56
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت