شماره ركورد :
61760
پديد آور :
آگوستين، قديس، 354 - 430 م
عنوان :
اعترافات قديس آگوستين
مترجم :
مترجم: سايه ميثمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
488 ص
عنوان به زبان اصلي :
St. Augustineʹs Confession in Kwlkscoun
موضوع :
آگوستين، قديس، 354 - 1430 , قديسان مسيحي - سرگذشتنامه
شناسه هاي افزوده :
ميثمي، سايه، 1350 - ، مترجم
ردة اصلي :
242
شمارة كاتر :
آ689الف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
f.rezvani^d2002/11/19 11:54:08 , norouzi^d2005/04/06 09:53:38 , norouzi^d2006/06/28 09:14:06
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت