شماره ركورد :
61717
پديد آور :
نقيب زاده، احمد، 1332-
عنوان :
تحولات روابط بين الملل از كنگره وين تا امروز
شرح پديد آور :
احمد نقيب زاده
ويرايش :
[ويرايش2]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
304 ص
كتابنامه :
كتابنامه :ص.296-304
موضوع :
روابط بين الملل , روابط بين الملل- تاريخ
ردة اصلي :
327
رده فرعي :
/09
شمارة كاتر :
ن593ت
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
alipour^d2002/11/19 08:58:52 , f.rezvani^d2003/05/04 10:26:25
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت