شماره ركورد :
61405
پديد آور :
گردهم آيي شوراي فرهنگ عمومي استانها، دومين.
عنوان :
بررسي اوضاع و ويژگيهاي فرهنگ عمومي استان هرمزگان
شرح پديد آور :
به سفارش دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[بي تا]
مشخصات ظاهري :
31ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
... فرهنگ عمومي استانها، 20. استان هرمزگان
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: دومين گردهم آيي شوراي فرهنگ عمومي استانها: بررسي اوضاع و ويژگيهاي فرهنگ عمومي استانها
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 31
موضوع :
فرهنگ ايراني- كنگره ها , فرهنگ عامه- ايران- هرمزگان- مقاله ها و خطابه ها , هرمزگان- اوضاع اجتماعي- آمار
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/0044
شمارة كاتر :
گ327ب
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2002/11/07 06:48:41 , fazel^d2002/11/10 00:38:26 , fazel^d2002/11/10 00:45:38 , fazel^d2002/11/10 01:13:16 , fazel^d2002/11/10 01:51:38
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت