شماره ركورد :
61292
پديد آور :
كنايفل ، هانس، 1936 -
عنوان :
داريوش بزرگ شاه ايرانيان
شرح پديد آور :
نوشته هانس كنايفل
مترجم :
ترجمه جواد سيد اشرف
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
عناوين ديگر :
عنوان به آلماني: Darius der grobe konig let petser
موضوع :
داريوش هخامنشي اول، شاه ايران ، 521 - 485 ؟ ق. م. , ايران - تاريخ - هخامنشيان ، 521 - 485 ؟ م. ق.
شناسه هاي افزوده :
سيد اشرف، جواد، 1324 - ، مترجم
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/016
شمارة كاتر :
ك729د
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
f.rezvani^d2002/11/05 06:00:46 , f.rezvani^d2002/11/12 02:16:48
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت