شماره ركورد :
61133
پديد آور :
رئيسيان زاده، سپهر، 1350-
عنوان :
خود آموز و مرجع دستورات Sap 2000 [ساپ 2000]
شرح پديد آور :
سپهر رئيسيان زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
192 ص.: مصور، جدول، نمودار
موضوع :
ساپ 2000 (برنامه كاميوتري) , سازه- تجزيه و تحليل- برنامه هاي كامپيوتري
ردة اصلي :
624
رده فرعي :
/1710285
شمارة كاتر :
ر996خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2002/11/03 01:32:46 , s.hovsepian^d2004/12/21 09:56:23 , norouzi^d2005/08/07 11:41:39 , s.hovsepian^d2006/07/19 14:57:16
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت