شماره ركورد :
60994
عنوان :
رفتار حرفه اي وكلاي دادگستري
شرح پديد آور :
كانون وكلاي كانادا
مترجم :
ترجمه محمد علي نوري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
139ص
عنوان به زبان اصلي :
Professional conduct handbook
موضوع :
وكلاي دادگستري- كانادا- اونتاريو- اخلاق حرفه اي
شناسه هاي افزوده :
نوري، محمد علي، 1336- ، مترجم
ردة اصلي :
349
رده فرعي :
/713
شمارة كاتر :
ر634
تاريخ :
1378
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
faraz^d2002/10/29 02:30:28 , alipour^d2003/05/31 11:24:41
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت