شماره ركورد :
60726
پديد آور :
هاوتورن، جرمي
عنوان :
پيش درآمدي بر شناخت رمان
شرح پديد آور :
جرمي هاوتورن
مترجم :
ترجمه ي: شاپور بهيان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
136ص.
عنوان به زبان اصلي :
Studying the novcl: an introduction
يادداشت :
چاپ ديگر از انتشارات نشر چشمه در 128ص.كه داراي نمايه و كتابنامه به صورت زيرنويسدر سال 1395 مي باشد
موضوع :
داستان - تاريخ و نقد , نقد
شناسه هاي افزوده :
پ بهيان، شاپور، 1341 - ، مترجم , ع
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
ه388پ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
n.rajaey^d2002/10/17 05:22:18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت