شماره ركورد :
60609
پديد آور :
رجبي، اشكان
عنوان :
خود آموز استفاده از Linux
شرح پديد آور :
مولفين اشكان رجبي، مجيد اسكندري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
271 ص
موضوع :
سيستم عامل لينوكس , سيستمهاي عامل (كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
اسكندري، مجيد
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/4469
شمارة كاتر :
ر372خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
f.rezvani^d2002/10/15 01:57:15 , f.rezvani^d2002/10/16 00:40:07
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت