شماره ركورد :
60460
پديد آور :
محمدي، حميد، 1329- ، گردآورنده
عنوان :
تحليل قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/1/1379 : به انضمام ... فهرست تفصيلي مواد
شرح پديد آور :
تدوين و تاليف حميد محمدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
ج، 404ص
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
دادگاههاي انقلاب- قوانين و مقررات ايران , آيين دادرسي مدني- ايران , دادگاههاي ايران , صلاحيت حقوقي- ايران
ردة اصلي :
347
رده فرعي :
/5504
شمارة كاتر :
م352ت
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
faraz^d2002/10/09 01:34:10 , faraz^d2002/10/09 01:38:13 , faraz^d2002/10/09 01:53:33
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت