شماره ركورد :
60155
پديد آور :
نراقي، حسن، 1323-
عنوان :
جامعه شناسي خودماني
شرح پديد آور :
حسن نراقي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
155ص.
يادداشت :
چاپ دوم: 1388
موضوع :
مقاله هاي فارسي- قرن 14 , ايرانيان
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا4
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ن379ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
faraz^d2002/09/18 03:32:24 , faraz^d2002/10/13 07:15:52 , s.hovsepian^d2002/10/27 02:36:09 , s.hovsepian^d2002/10/31 06:29:52 , s.hovsepian^d2002/10/31 06:48:21 , s.hovsepian^d2002/12/15 15:02:27 , faraz^d2003/02/25 10:19:52 , rezvani^d2006/03/13 15:18:44 , rezvani^d2006/03/13 15:21:40 , norouzi^d2006/08/16 13:44:11 , rezvani^d2007/04/03 16:18:19 , rezvani^d2007/04/03 16:19:38
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت