شماره ركورد :
59658
پديد آور :
ساذرلند، ماكس
عنوان :
روانشناسي تبليغات تجاري (تبليغات تجاري و ذهن مصرف كننده ) :آنچه عمل ميكند ،آنچه عمل نمي كند و چرايي آن
شرح پديد آور :
ماكس ساترلند
مترجم :
مترجم سينا قربانلو
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
299ًص. :مصور ، نمودار
فروست :
انتشارات مبلغان؛ 2
عنوان به زبان اصلي :
Advertising and the mind of the consumer : what works what dosent and why
موضوع :
آگهيهاي تبليغاتي - جنبه هاي روانشناسي , مصرف كنندگان -رفتار
شناسه هاي افزوده :
قر بانلو ، سينا ، 1324 _ ، مترجم
ردة اصلي :
303
رده فرعي :
/375
شمارة كاتر :
س142ر
تاريخ :
1380
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
k.doostan^d2002/08/18 11:06:02 , k.doostan^d2002/09/03 07:31:28 , alipour^d2003/07/14 09:49:23 , norouzi^d2005/02/08 10:30:49 , norouzi^d2005/03/07 08:46:29 , norouzi^d2009/02/09 08:19:18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت