شماره ركورد :
59454
پديد آور :
زندكرماني، محمدباقر
عنوان :
نشانه هاي ولايت: لعن بر دشمنان آل محمد عليهم السلام و فضيلت آن بر صلوات از ديدگاه اهل تسنن و شيعه
شرح پديد آور :
تاليف محمدباقر زندكرماني
ويرايشگر :
مقدمه، تحقيق و بررسي از مرتضي هاشمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
112ص.: مصور، نمونه
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
ولايت
شناسه هاي افزوده :
هاشمي، مرتضي
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
ز61ن
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
تابستان^dن/ست/تا تابستان , rezvani^d2005/07/05 07:56:54
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت