شماره ركورد :
59403
پديد آور :
صبري، نورمحمد
عنوان :
جرم سرقت در حقوق كيفري ايران و اسلام
شرح پديد آور :
نورمحمد صبري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
335ص
فروست :
آثار حقوقي؛ 17
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [327] - 335 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
دزدي- قوانين و مقررات- ايران , قانون كيفري- ايران
ردة اصلي :
345
رده فرعي :
/550262
شمارة كاتر :
ص392ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
تابستان^dن/ست/تا تابستان , f.rezvani^d2003/05/18 10:58:22 , alipour^d2003/06/02 08:06:54
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت