شماره ركورد :
58871
پديد آور :
صغيري، اسماعيل
عنوان :
آزمون وكالت: آزمون ورودي متقاضيان پروانه كار آموزي وكالت 1377- 1372 همراه با پاسخهاي تحليلي ومشروح
شرح پديد آور :
نوشته اسماعيل صغيري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
309ص
فروست :
آزمون هاي طبقه بندي شده حقوق؛ 5
كتابنامه :
كتابنامه: ص [36]- 47
موضوع :
وكالت- آزمونها وتمرينها , حقوق- آزمونها وتمرينها
ردة اصلي :
340
رده فرعي :
/023076
شمارة كاتر :
ص637آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
زمستان^d/تا/زم زمستان , alipour^d2003/06/02 10:37:59
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت