شماره ركورد :
58171
پديد آور :
بورنوف، رولان
عنوان :
جهان رمان
شرح پديد آور :
رولان بورنوف , رئال اوئله
مترجم :
ترجمه ي نازيلا خلخالي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
274ص
فروست :
نشر مركز؛ 441
عنوان به زبان اصلي :
Lʹunivers du roman
موضوع :
داستان نويسي- تاريخ و نقد
شناسه هاي افزوده :
اوئله، رئال , خلخالي، نازيلا، 1343- ،مترجم
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
ب768ج
تاريخ :
1378
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهار^d/ار/ ب بهار , faraz^d2003/07/15 13:21:10
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت