شماره ركورد :
57851
عنوان :
جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي به روايت اسناد ساواك ودربار
شرح پديد آور :
تدوين مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377
مشخصات ظاهري :
4ج.: مصور
فروست :
مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات؛ 1
يادداشت :
شماره قبلي :0824072/ 955 درتاريخ 23/3/1401 اصلاح شد
مندرجات :
.ج.-1 - بزم اهريمن
موضوع :
ايران- تاريخ- پهلوي- 1304- 1320 , جشنها- ايران , جشن هنر شيراز
شناسه هاي افزوده :
پ
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/08240727
شمارة كاتر :
ج438
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
زمستان^d/تا/زم زمستان , a.khorasani^d2003/04/09 08:30:55 , a.khorasani^d2003/04/15 08:13:35 , faraz^d2003/07/16 08:47:21
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت