شماره ركورد :
57555
پديد آور :
بشير، ميشال
عنوان :
غروب
شرح پديد آور :
ميشال بشير
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1947
مشخصات ظاهري :
127 ص
موضوع :
شعرعربي- قرن14
ردة اصلي :
892
رده فرعي :
/716
شمارة كاتر :
ب566غ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , fazel^d2003/08/20 09:50:01
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت