شماره ركورد :
57535
پديد آور :
نجفي زاده، غلامرضا
عنوان :
رياضيات عالي براي نقشه برداري
شرح پديد آور :
نويسنده غلامرضا نجفي زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1351
مشخصات ظاهري :
124ص
موضوع :
نقشه برداري- رياضيات
ردة اصلي :
526
رده فرعي :
/90151
شمارة كاتر :
ن361ر
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
79.06^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت