شماره ركورد :
57364
پديد آور :
نانو، فردريك
عنوان :
سرزمين و مردم سوئد
عنوان به زبان ديگر :
ص. ع. به انگليسي: The land and people of Sweden
شرح پديد آور :
اثر فردريك س. نانو
مترجم :
ترجمه ابوطالب صارمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1351، 1345
مشخصات ظاهري :
206ص.: مصور
فروست :
انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب؛ 254: مجموعه چهره ملل؛ 17
موضوع :
سوئد- سير و سياحت- ادبيات نوجوانان
شناسه هاي افزوده :
صارمي، ابوطالب، مترجم
ردة اصلي :
914
رده فرعي :
/8504
شمارة كاتر :
ن243س
تاريخ :
1345
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
79.06^d// , fazel^d2003/03/01 13:49:56
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت