شماره ركورد :
57302
پديد آور :
^aموسسه فرهنگي قدر ولايت
عنوان :
قرآن، بهار دلها
گردآورنده :
گردآوري و تنظيم: موسسه فرهنگي قدر ولايت
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1375
مشخصات ظاهري :
144ص
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: القرآن الكريم
موضوع :
قرآن- علوم قرآني , قرآن- شان نزول
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/15
شمارة كاتر :
م841ق
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
79.06^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت