شماره ركورد :
57276
پديد آور :
موام، ويليام سامرست، 1874-1965
عنوان :
بحث و نقدي درباره ده رمان بزرگ جهان
شرح پديد آور :
اثر سامرست موام
مترجم :
ترجمه كاوه دهگان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1346
مشخصات ظاهري :
374ص
عنوان به زبان اصلي :
Great novelists and ...
موضوع :
داستان- تاريخ و نقد , داستانهاي كوتاه
شناسه هاي افزوده :
دهگان، كاوه، مترجم
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
م821ب
تاريخ :
1346
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
79.06^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت