شماره ركورد :
56551
پديد آور :
رايف، ف.
Author :
Reif, F.
عنوان :
فيزيك آماري
شرح پديد آور :
تاليف ف. رايف
مترجم :
ترجمه جعفر سيروس ضيا، ابوالحسين فرج زاده
ويرايشگر :
ويراسته لطيف كاشيگر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1364
مشخصات ظاهري :
هيجده، 350ص.: نمودار
فروست :
ستاد انقلاب فرهنگي، مركز نشر دانشگاهي؛ 175 , فيزيك؛ 20 , دوره فيزيك بركلي؛ 5
يادداشت :
چاپ سوم: 1380 , چاپ هفتم: 1393
موضوع :
مكانيك آماري
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم سيروس ضياء، جعفر، 1310- , ع , ع: دوره فيزيك بركلي جلد 5
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/1
شمارة كاتر :
ر318الف
تاريخ :
1364
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2003/09/21 09:49:18 , f.rezvani^d2003/09/21 14:41:39 , fazel^d2003/09/27 15:45:56 , faraz^d2003/09/28 10:17:50 , norouzi^d2004/01/18 12:33:31 , norouzi^d2005/01/09 11:39:03 , norouzi^d2005/01/17 10:39:06 , norouzi^d2005/01/17 10:48:52 , norouzi^d2005/06/20 11:28:32 , s.hovsepian^d2005/08/09 11:23:18 , s.hovsepian^d2006/05/21 14:54:33 , norouzi^d2007/12/08 07:49:23 , fazel^d2008/07/08 11:43:07
شابك :
978-964-01-0175-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت