شماره ركورد :
5624
پديد آور :
بلنتين، رابرت مايكل، 1825-1894
عنوان :
جزيره مرجان
شرح پديد آور :
رابرت مايكل بلنتين
مترجم :
ترجمه عباس يميني شريف
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1348
مشخصات ظاهري :
383 ص
فروست :
انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب؛ 52: براي جوانان؛ 9
شناسه هاي افزوده :
يميني شريف، عباس، مترجم
ردة اصلي :
823
شمارة كاتر :
ب656ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت