شماره ركورد :
56022
پديد آور :
نقشبندي، ناصرمحمود، 1889 - 1962
عنوان :
درهم اسلامي
شرح پديد آور :
ناصر سيدمحمود نقشبندي
مترجم :
ترجمه امير شاهد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[تاريخ مقدمه: 1369]
مشخصات ظاهري :
ج.: مصور، جدول، نمونه
مندرجات :
ج. .1 درهم هاي عرب ساساني .--
موضوع :
سكه هاي اسلامي , سكه شناسي , سكه هاي ايراني
شناسه هاي افزوده :
شاهد، امير، مترجم
ردة اصلي :
737
رده فرعي :
/40917671
شمارة كاتر :
ن583د
تاريخ :
1369
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
79.3^dجايي/ر(/به ر(رجايي) , mohamadinia^d2003/08/18 10:48:37
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت