شماره ركورد :
5577
پديد آور :
بتو، فري
عنوان :
فيدل و مذاهب گفتگوهاي فيدل كاسترو با كشيش فري بتو
عنوان به زبان ديگر :
ص . ع . به انگليسي: Fidel and Religian
مترجم :
ترجمه حسن پستا , سيروس طاهباز
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1367
مشخصات ظاهري :
375 ص .: عكس، نقشه
موضوع :
كاسترو- فيدل، 1926- , كاتوليك(مذهب)
شناسه هاي افزوده :
پستا، حسن، مترجم
ردة اصلي :
972
رده فرعي :
/91064
شمارة كاتر :
ب322ف
تاريخ :
1367
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت