شماره ركورد :
557
پديد آور :
مركز آمار ايران
عنوان :
جدول داده- ستانده اقتصاد ايران سال 1365 گزارش تفضيلي
شرح پديد آور :
مركز آمار ايران
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
... ج.: جدول
موضوع :
ايران- بازرگاني- آمار , ايران- اوضاع اقتصادي- آمار
ردة اصلي :
339
رده فرعي :
/230955
شمارة كاتر :
م475ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ش^d// , norouzi^d2003/10/07 10:02:17
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت