شماره ركورد :
55469
پديد آور :
كريم پور، حسن
عنوان :
خوابي در هياهو
شرح پديد آور :
نوشته حسن كريم پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377
مشخصات ظاهري :
390 ص
يادداشت :
چاپ دوم: 1378
ردة اصلي :
8فا3
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ك495خ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
78.11^d0/تا/زم زمستان0 , norouzi^d2005/07/31 14:29:12
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت