شماره ركورد :
55166
پديد آور :
نادري قمي، محمدمهدي
عنوان :
قدرت در مديريت اسلامي
شرح پديد آور :
محمدمهدي نادري قمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
208 ص
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
مديريت , مديريت(اسلام)
ردة اصلي :
658
شمارة كاتر :
ن136ق
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , rezvani^d2006/05/06 09:44:15 , rezvani^d2006/05/06 09:44:54 , norouzi^d2006/09/05 09:09:28
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت