شماره ركورد :
55009
پديد آور :
نورتون، پيتر، 1943-
عنوان :
راهنماي پيترنورتون براي استفاده از Windows 98 (ويندوز )98
مترجم :
مترجم مرتضي مهدوي اميري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378
مشخصات ظاهري :
608 ص.: مصور، جدول، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
Peter Nortonʹs Complete guide to windows 98
يادداشت :
چاپ دوم
موضوع :
ويندوز 98 مايكروسافت , ويندوز مايكروسافت (فايل كامپيوتر) , سيستم هاي عامل (كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
مولد، جان پل , مهدوي اميري، مرتضي، 1351- ، مترجم
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/4469و
شمارة كاتر :
ن727ر
تاريخ :
1378
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , norouzi^d2005/07/12 13:58:05 , fazel^d2008/09/28 15:10:38
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت