شماره ركورد :
5470
پديد آور :
اهلر، هينتس
عنوان :
واژه نامه پايه زبان آلماني Grandwortschatz Deutsch : آلماني- انگليسي- فارسي
غيره :
برگردان فرامرز بهزاد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
231 ص
فروست :
انتشارات توس ؛ 174
عنوان به زبان اصلي :
Grundwortschatz Deutsch
يادداشت :
چاپ هشتم كتاب حاضر در سال 1378 توسط همين انتشارات و در 231 صفحه منتشر شده است.
موضوع :
زبان آلماني- واژه‌نامه- فارسي , زبان آلماني- واژه‌نامه‌ها- انگليسي , زبان انگليسي- واژه‌نامه‌ها- آلماني , فارسي-واژه‌نامه‌ها- آلماني
شناسه هاي افزوده :
پ كوري، رايف جورجز , پ بهزاد، فرامرز، مترجم , ع
ردة اصلي :
433
رده فرعي :
/فا
شمارة كاتر :
الف949و
تاريخ :
1370
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , fazel^d2003/09/14 14:14:50 , rouhi^d2003/10/22 14:38:55 , norouzi^d2005/10/01 14:47:01 , norouzi^d2007/12/10 14:28:35 , shariat^d2008/09/02 08:48:04 , k.doostan^d2009/06/22 10:13:29
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت