شماره ركورد :
54035
پديد آور :
مجددعباسي، محمدمسعود
عنوان :
قراءات قرآني از ديدگاه تشيع
شرح پديد آور :
مولف محمدمسعود مجددعباسي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1375
مشخصات ظاهري :
2 ج.:مصور، نمونه
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
قرآن- قرائت , قاريان
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/151
شمارة كاتر :
م271ق
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , k.doostan^d2006/08/20 14:08:21
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت