شماره ركورد :
53990
پديد آور :
باوند، نعمت الله
عنوان :
جايگاه عقل و دمكراسي در نظام ولايت (بررسي انتقادي آراء دكتر سروش)
شرح پديد آور :
نعمت الله باوند
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
209 ص
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
فلسفه اسلامي , اسلام- بررسي و شناخت , ولايت
ردة اصلي :
189
رده فرعي :
/1
شمارة كاتر :
ب289ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
77.12^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت