شماره ركورد :
53589
پديد آور :
اپي فانوف
عنوان :
فيزيك حالت جامد
شرح پديد آور :
تاليف جي. آي. اپي فانوف
مترجم :
ترجمه اردشير اردلان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
375 ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
دانشگاه علم و صنعت ايران؛ 129
موضوع :
فيزيك حالت جامد
شناسه هاي افزوده :
اردلان، اردشير، مترجم
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/41
شمارة كاتر :
الف213ف
تاريخ :
1370
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , faraz^d2003/09/28 15:06:34
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت