شماره ركورد :
53367
پديد آور :
حمد، غانم قدوري
عنوان :
رسم الخط مصحف
عنوان به زبان ديگر :
ص. ع. لاتيني شده:Hamad, Ghanim Qadduri, Rasm al- Khatt- e Mushaf
شرح پديد آور :
نوشته: غانم قدوري الحمد
مترجم :
ترجمه يعقوب جعفري
ويرايشگر :
به كوشش مركز ترجمه قرآن مجيد به زبانهاي خارجي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
792، 4ص.: نمونه
كتابنامه :
كتابنامه: ص [729]- 751 و بصورت زيرنويس
موضوع :
قرآن- رسم الخط و كتابت
شناسه هاي افزوده :
جعفري، يعقوب، مترجم
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/15
شمارة كاتر :
ح797ر
تاريخ :
1376
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فرازبخت^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت