شماره ركورد :
53072
پديد آور :
توانايي، حسين
عنوان :
فيزيك الياف
شرح پديد آور :
حسين توانايي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
دوازده، 381ص .: مصور، جدول، نمودار
فروست :
سري رز؛ 4
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي: Fibre physics H.Tavanai
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [382]
موضوع :
الياف , الياف نساجي
ردة اصلي :
620
رده فرعي :
/197
شمارة كاتر :
ت767ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فرازبخت^d// , alipour^d2003/09/29 10:51:09
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت