شماره ركورد :
53017
عنوان :
ويروسهاي كامپيوتري
شرح پديد آور :
مترجم كوروش واجد سميعي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
86 ص
موضوع :
ويروسهاي كامپيوتر
شناسه هاي افزوده :
واجدسميعي، كورش، مترجم
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/84
شمارة كاتر :
و882
تاريخ :
1376
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت