شماره ركورد :
52391
پديد آور :
گايتون، آرتور
عنوان :
فيزيولوژي پزشكي گايتون
شرح پديد آور :
آرتور گايتون
مترجم :
ترجمه احمدرضا نياوراني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1375
مشخصات ظاهري :
1092ص.: مصور، نمودار
يادداشت :
اين كتاب ويرايش نهم 1996 فيزيولوژي پزشكي گايتون مي باشد ¶ چاپ دوم اين كتاب در سال 1378 توسط موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده و نشر طيب بصورت دو جلدي منتشرشده است
موضوع :
فيزيولوژي بيماريها
شناسه هاي افزوده :
نياوراني، احمدرضا، مترجم
ردة اصلي :
612
شمارة كاتر :
گ212ف
تاريخ :
1375
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت