شماره ركورد :
51491
پديد آور :
اشميت- نيلسن، كنوت، 1915-
عنوان :
فيزيولوژي جانوري، سازش و محيط
شرح پديد آور :
نات اشميت نيلسن
مترجم :
ترجمه اكبر وحدتي، حسين فتح پور
ويرايش :
[ويرايش 2]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
2ج.: مصور، نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه اصفهان؛ 230، 223
عنوان به زبان اصلي :
Animal physiology adaptation and environment
يادداشت :
اين كتاب ترجمه ويرايش چهارم متن اصلي سال 1994 مي باشد ¶ شماره ثبت 123189 ، 123200در بخش مرجع نگهداري مي شود
موضوع :
فيزيولوژي , فيزيولوژي تطبيقي , حيوانها- فيزيولوژي
شناسه هاي افزوده :
وحدتي، اكبر، 1318- ، مترجم
ردة اصلي :
591
رده فرعي :
/1
شمارة كاتر :
الف561ف
تاريخ :
1374
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2003/02/05 10:10:14 , khodaei^d2003/09/21 15:23:09 , khodaei^d2003/09/21 15:39:53 , faraz^d2003/10/26 10:42:34 , faraz^d2003/10/26 10:44:20 , rezvani^d2003/12/15 11:12:52 , rezvani^d2003/12/15 11:15:14 , fazel^d2003/12/27 15:23:46 , norouzi^d2004/01/03 11:14:52 , norouzi^d2004/01/06 08:57:21 , fazel^d2004/08/11 13:21:47 , rezvani^d2004/10/31 09:28:49 , rezvani^d2005/02/06 08:11:25 , rezvani^d2006/01/16 16:01:40 , rezvani^d2006/01/21 10:11:02 , rezvani^d2006/01/21 10:11:48 , rezvani^d2006/09/05 09:41:20 , k.doostan^d2006/10/30 10:44:42 , rouhi^d2007/12/31 10:10:05 , rouhi^d2007/12/31 10:15:51 , rouhi^d2008/05/19 15:40:11 , rouhi^d2008/05/19 15:41:38 , s.hovsepian^d2009/01/18 10:59:50 , norouzi^d2009/05/12 09:53:19
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت