شماره ركورد :
49944
پديد آور :
چوهدري، شاهد
عنوان :
فرهنگ واژه هاي فارسي در زبان اردو
شرح پديد آور :
تاليف شاهد چوهدري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1375
مشخصات ظاهري :
چهل ودو، [760] ص
موضوع :
زبان اردو- واژه نامه ها- فارسي , زبان اردو- واژه و تركيبات خارجي- فارسي
ردة اصلي :
491
شمارة كاتر :
/4393فا
تاريخ :
چ77ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني^d// , hamidi^d2009/04/27 10:17:07
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت