شماره ركورد :
49697
پديد آور :
نبوي زاده (نمازي)، جعفر
عنوان :
چگونه خود وديگران رابهتر بشنانسيم
شرح پديد آور :
نوشته جعفر نبوي زاده نمازي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1362
مشخصات ظاهري :
83 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص 82 -83
موضوع :
خودسازي , خودشناسي
ردة اصلي :
155
رده فرعي :
/28
شمارة كاتر :
ن271چ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت