شماره ركورد :
4915
پديد آور :
ايزلر، گرهارت
عنوان :
سيري در تاريخ آلمان، مبارزه طبقاتي و فاشيسم
شرح پديد آور :
گرهارت ايزلر , آلبرت نورون , آلبرت شراير
مترجم :
[مترجم]صبا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1360
مشخصات ظاهري :
205 ص
موضوع :
آلمان- تاريخ
شناسه هاي افزوده :
نوردن، آلبرت، نويسنده همكار , صبا، مترجم
ردة اصلي :
943
رده فرعي :
/08
شمارة كاتر :
الف973س
تاريخ :
1360
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت